Deklaracja dostępności stron internetowych Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Stron:

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla Serwisu internetowego Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

 1. Niektóre linki występują tylko w formie grafiki, bez alternatywy tekstowej.
 2. Niektóre napisy mogą być mało widoczne dla osób słabowidzących, ze względu na zbyt mały kontrast kolorów.
 3. Hierarchia nagłówków nie jest zachowana.
 4. Niektóre dokumenty są w formie uniemożliwiającej odczyt znajdującego się w nich tekstu.
 5. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
 6. Obsługa strony z poziomu klawiatury jest możliwa z wykorzystaniem TAB oraz ENTER.
 7. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Dla Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Strona jest zgodna z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej.

Dla Strony na Facebooku

 1. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.
 2. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

Dla Kanału w serwisie YouTube

 1. Na stronie znajdują się treści multimedialne, dla których nie dodano alternatywnej formy informacji, np. w postaci opisu treści, audiodeskrypcji.

Gminnego Centrum Kultury MultiOsada dąży do zapewnienia dostępności swoich serwisów internetowych, mediów społecznościowych oraz kanału na YouTube. Przyczyny wyłączeń częściowo jest fakt, że większość treści została opublikowana przed wejściem w życie przepisów ustawy dostępności cyfrowej. Przyczyną niezgodności są także nadmierne koszty związane z realizacją tego działania, jednakże zapewnienie dostępności cyfrowej jest zadaniem, które będzie uwzględniane przy przyszłych zmianach w serwisach, a także publikacji nowych treści. W sytuacji, gdy z powodu nadmiernych kosztów nie będzie możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej, np. Audiodeskrypcji, czy napisów, będą podejmowanie w tym zakresie racjonalne usprawnienia lub alternatywny dostęp.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-12-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Ewa Stefaniak

Adres poczty elektronicznej multiosada@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570-604-620.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skarga do brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś.

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Przed budynkiem nie ma parkingu dla osoby niepełnosprawnej.
 • Na budynku jest duża tablica z nazwą obiektu.
 • Zarówno chodnik prowadzący do wejścia, jak i samo wejście są szerokie oraz wolne od barier w postaci schodów i progów.
 • Do budynku prowadza dwa wejścia, które umożliwiają dostanie się do każdego z pomieszczeń w budynku.
 • Wejście do budynku jest szerokie, a drzwi dwuskrzydłowe, umożliwiające otwarcie z poziomu wózka inwalidzkiego.
 • Budynek jest parterowy.
 • W budynku są szerokie korytarze umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim lub z psem asystującym.
 • Jest możliwość skorzystania z obsługi w punkcie wyznaczonym przy wejściu. W tym celu należy skorzystać z dzwonka, umieszczonego na stoliku do obsługi.
 • Wszystkie przejścia i wejścia są szerokie oraz pozbawione progów.
 • Pomieszczenie toalety dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W korytarzach zostały umieszczone miejsca do wypoczynku.
 • Zapewniono kontrast kolorystyczny pomiędzy ścianami, sufitem oraz podłogą korytarzy i pomieszczeń.
 • Zastosowano oznaczenie pomieszczeń, umożliwiające łatwe dotarcie do miejsca docelowego.

2. Informacje i komunikaty

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Pomieszczenia są oznaczone w sposób zgodny z ERP.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
 • Możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem osoby trzeciej towarzyszącej podczas wizyty.

3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Tłumacz jest dostępny po wcześniejszym umówieniu.

5. Możliwe formy komunikacji i przesyłania wniosków:

 • Ustnie na miejscu
 • Telefonicznie
 • Listownie
 • Przez SMS lub MMS
 • Za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Facebook), także w formie wideoczatu.

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content