PODSUMOWANIE I TURNUSU GMINNYCH PÓŁKOLONI PROFILATYCZNYCH

podsumowanie-I-Turnusu

W dniach od 17 do 21 lipca odbył się I Turnus Gminnych Półkolonii Profilaktycznych dla dzieci z Gminy Mała Wieś.

Z wypoczynku skorzystało 40 kolonistów.

Opiekę nad nimi sprawowało trzech wychowawców (Pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi) i kierownik wypoczynku (Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi). Wypoczynek zorganizowany został na podstawie z art. 92c. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
Półkolonie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Mała Wieś w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Półkolonie przebiegały zgodnie ze szczegółowo opracowanym programem dostosowanym do wieku i potrzeb uczestników. Podczas zajęć dzieci uczyły się koleżeństwa, postaw społecznych, zdrowej rywalizacji, aktywnego, bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu. Codziennie dzieci otrzymywały wodę, przekąskę oraz obiad.

W programie znalazły się różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, sportowe, sprawnościowe, animacyjno – kulturalne, profilaktyczne, filmowe. Celem tych zajęć było ukazanie dzieciom sposobów aktywnego spędzania czasu oraz rozwój kompetencji społecznych. Organizatorem Półkolonii była Gmina Mała Wieś, w imieniu której wypoczynek zorganizowało Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Małej Wsi.