Procedury bezpieczeństwa- COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury dotyczą:

 • wszystkich pracowników i współpracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi świadczących pracę w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
 • Uczestników zajęć,
 • Uczestników wydarzeń kulturalnych w obiekcie oraz w plenerze,
 • Klientów.

Prowadzenie działalności kulturalnej:

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 3. Odwołana jest organizacja wydarzeń kulturalnych.in. spotkań, koncertów, wernisaży, eventów plenerowych, przeglądów, kiermasze z udziałem publiczności.
 4. Zawieszona zostaje organizacja imprez plenerowych.
 5. Zawieszona zostaje organizacja zajęć ruchowych (w tym artystycznych) zarówno na otwartej przestrzeni jak również w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
 6. Zawieszone zostają indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pomieszczeń biurowych itd.) oraz na terenie imprezy informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w ośrodku kultury.
 2. Organizacja stanowisk obsługi interesantów z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego oraz osłony plexi pomiędzy pracownikiem a osobą obsługiwaną.
 3. Przy każdym wejściu do budynku dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnikom spotkań poza budynkiem zapewnia się środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjna)
 4. Na stronie internetowej instytucji zamieszcza się informację o aktualnie obowiązujących zasadach (procedurach) obowiązujących w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

(www.multiosada.pl oraz www.biblioteka.multiosada.pl)

 1. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 2. Zapewnia się środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 3. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 4. Z toalet w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi korzystają tylko pracownicy. Ogranicza się wolny dostęp dla interesantów.
 5. Na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 6. Na tablicach informacyjnych zamieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Wprowadza się zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz), po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 2. Wprowadza się podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby pracownicy mogli przebywać w różnych pomieszczeniach.
 3. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 2 m).
 4. Ograniczenie liczby osób trzecich w biurze do max. 2 osoby w tym samym czasie.
 5. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z odbiorcami, dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 6. Wietrzenie pomieszczeń przynajmniej 1 raz na 2 godz.
 7. Pracownicy przebywający jednocześnie ze sobą w tym samym pomieszczeniu zobowiązani są do zakładanie maseczek.
 8. Rezygnacja z korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych;
 • spotkania przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami(minimum 2 m);
 1. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspólnych, w tym zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).
 2. Nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.

Wytyczne dla pracowników:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i ust (maseczkę) oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką -jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: telefon, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/użytkownika

 1. Pracownicy obowiązkowo zapoznają się z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Dyrektor i pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje ona niezwłocznie odsunięta od pracy.
 4. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Ustala się listę pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których te procedury dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.
 3. Procedury mogą ulec aktualizacji.

Procedury wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora GCK MultiOsada w Małej Wsi z dnia 26.03.2021 r.

 

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content