Procedury bezpieczeństwa- COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


I. Procedury dotyczą:

 1. wszystkich pracowników i współpracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsadaw Małej Wsi świadczących pracę w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19,
 2. uczestników zajęć,
 3. uczestników wydarzeń kulturalnych w obiekcie oraz w plenerze,
 4. klientów.

II. Opracowana na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 2. 9 ust 20, 22 i 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021, poz.861), § 1 pkt 6 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 905) oraz § 1 ust. 2d, 2e, 2k  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 957)
 3. Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce;

III. Cel Procedury:

Podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, spotkań i zajęć prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

IV. Przedmiot i zakres stosowania Procedury:

 1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad bezpieczeństwa pracy, organizacji imprez, spotkań, zajęć, a także procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestników wydarzeń, spotkań, zajęć.

 2. Procedura winna być stosowana przez: uczestników imprez, spotkań, zajęć, oraz pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi (zwanych dalej pracownikami).

V. Zasady Ogólne

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu, spotkaniu, zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Przy wejściu na wydarzenie, zajęcia, spotkanie każdy uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, dokonania dezynfekcji rąk, w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Przed wejściem na wydarzenie, zajęcia, spotkanie organizowane w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Administratorem danych uczestników złożonych w treści oświadczeń jest Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Dane osobowe będą przetwarzane tylkoi wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia imprez, zajęć, spotkańi zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 5. Oświadczenie będzie przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
 6. W trakcie organizowanych w budynku gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, zajęć i spotkań uczestnicy zobowiązani są do przechowywania odzieży wierzchniej przy sobie.

VI. Zasady organizacji wydarzeń z udziałem publiczności w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Udział uczestników w wydarzeniach organizowanych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. bezwzględnego nakazu zasłaniania ust i nosa obowiązującego w trakcie całego wydarzenia, od chwili wejścia do budynku do chwili opuszczenia budynku,
 2. udostępnienia uczestnikom co drugiego miejsca w sali, z tym że nie więcej niż 50% liczby – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
 3. zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków,
 4. podczas organizacji wydarzenia pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk), a w przypadku konieczności dokonania weryfikacji uczestników wydarzenia każdy z pracowników jest zobowiązany do dezynfekcji rąk po każdym kontakcie dotykowym z uczestnikiem wydarzenia.
 5. we wszystkich pomieszczeniach w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5 metra.

  VII. Zasady organizacji wydarzeń na otwartym powietrzu:

Udział uczestników w wydarzeniu na otwartym powietrzu wymaga:

 1. zachowania 1,5 – metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia,
 2. udział w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób.
 3. dostosowania się przez uczestników do zakazu spożywania napojów lub posiłków.
 4. wprowadza się zakaz brania udziału w wydarzeniach osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz), po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

VIII. Zasady realizowania zajęć edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi:

Udział uczestników w zajęciach edukacyjnych i animacyjnych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest dopuszczalny pod warunkiem:

 1. udziału nie więcej niż 15 osób,
 2. zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami,
 3. realizowania przez uczestników nakazu zakrywania ust i nosa,
 4. dostosowania się przez uczestników do zakazu spożywania napojów lub posiłków.
 5. wprowadza się zakaz brania udziału w spotkaniach osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz), po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

IX. Zasady organizacji wydarzeń na otwartym powietrzu:

Udział uczestników w wydarzeniu na otwartym powietrzu wymaga:

 1. zachowania 1,5 – metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia,
 2. udział w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób.
 3. dostosowania się przez uczestników do zakazu spożywania napojów lub posiłków.
 4. wprowadza się zakaz brania udziału w wydarzeniach osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz), po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

X. Zasady korzystania z Pracownik komputerowej oraz konsoli Xbox

 1. Korzystanie z pracowni komputerowej w celu dostępu do komputera i internetu jest dopuszczalne pod warunkiem:
 • bezwzględnego nakazu zasłaniania ust i nosa obowiązującego w trakcie korzystania, od chwili wejścia do budynku do chwili opuszczenia budynku,
 • osobom korzystającym, udostępnione zostaną jednocześnie tylko 3 komputery (co drugi komputer w pracowni), przy zachowaniu co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy korzystającymi,
 • zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków,
 • korzystający obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do pracowni.

2. Korzystanie z konsoli Xbox jest dopuszczalny pod warunkiem:

 • bezwzględnego nakazu zasłaniania ust i nosa obowiązującego w trakcie korzystania, od chwili wejścia do budynku do chwili opuszczenia budynku,
 • jednocześnie z konsoli korzystać mogą tylko 2 osoby, przy zachowaniu co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy korzystającymi,
 • zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków,
 • korzystający obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do sali.

XI. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestników zajęć edukacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika obiektu i uczestników zajęć wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka, pracownik Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest zobowiązany do odmowy wpuszczenia użytkownika na teren obiektu bądź nakazania użytkownikowi znajdującemu się na terenie obiektu posiadającemu w/w objawy opuszczenia obiektu. W takim przypadku użytkownik winien zostać poinstruowany  o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem przy udaniu się na konsultację medyczną transportem własnym lub powiadomieniu 999 albo 112.
 2. Realizacja przypadku opisanego w pkt 1 prowadzi do obowiązku zgłoszenia zaistniałego incydentu do dyrektora obiektu, celem umożliwienia ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia Wirusem SARS-COV-2 uczestnika lub pracownika, organizator udostępni Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej listę uczestników i pracowników zajęć edukacyjnych i animacyjnych.
 4. Stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Dyrektor i pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

XII. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Organizacja stanowisk obsługi interesantów z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego oraz osłony pleksi pomiędzy pracownikiem a osobą obsługiwaną.
 2. Przy każdym wejściu do budynku dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Uczestnikom spotkań poza budynkiem zapewnia się środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjny)
 3. Na stronie internetowej instytucji zamieszcza się informację o aktualnie obowiązujących zasadach (procedurach) obowiązujących w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. (www.multiosada.pl oraz www.biblioteka.multiosada.pl)
 1. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 2. Zapewnia się środki dezynfekujące oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 3. Ogranicza się liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 4. Na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 5. Na tablicach informacyjnych zamieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 6. Wprowadza się zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej (zarówno pracownicy jak i osoby z zewnątrz), po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
 7. Wietrzenie pomieszczeń przynajmniej 1 raz na 2 godz.
 8. Rezygnuje się z korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi od 31.05.2021 roku do czasu ich odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content