NA PODSTAWIE

 • Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b. 
 • Ustawa  z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6.
 • Poradnik Fundacji – Dajemy Dzieciom Siłę

CEL

Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim, dbałość o ich dobro, uwzględnianie potrzeb i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie

WPROWADZENIE

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Dobro i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc małoletniemu oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi za bezpieczeństwo dzieci do niej uczęszczających.

 Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi pod adresem www.multiosada.pl, oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi pod adresem: https://multiosada.naszbip.pl.

Standardy Ochrony Małoletnich wprowadzone przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, są i będą szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających na zajęcia realizowane przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, jak również wobec korzystających z innych form współpracy z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. Poszczególne grupy małoletnich są i będą z poniższymi Standardami Ochrony Małoletnich aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

Rozdział I Obszary Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

Standard 1Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi opracowało, przyjęło i wdrożyło do realizacji Standardy Ochrony Małoletnich.

 1. Dotyczy ona całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy – na wszystkich szczeblach).
 2. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zatwierdza Standardy, i odpowiada za ich wdrażanie.
 3. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w rozdziale VII niniejszych Procedur wyznacza osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Standardów. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.
 4. Standardy ochrony małoletnich jasno i kompleksowo określają:
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
  2. sposób reagowania w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia
  3. zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko
  4. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
  5. zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 5. Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne.

Standard 2Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów tj.:

 1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
 2. zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,
 3. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 • odpowiedzialności prawnej pracowników, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 1. zasady przygotowania personelu (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:
 • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
 • rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,
 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania.

 

Standard 3Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wdrożyło i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

 1. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wypracowało procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu organizacji, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
 2. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.

 

Standard 4Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi co najmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, małoletnimi i rodzicami oraz je aktualizuje.

Standardy podstawowe:

 1. Przyjęte standardy ochrony małoletnich są weryfikowane ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Standardy uzupełniające:

 1. W ramach weryfikacji standardów Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi konsultuje się z małoletnimi i ich rodzicami/opiekunami.

 

 

 

Rozdział II Słowniczek terminów.

 Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

 1. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 2. Personel – każdy pracownik Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 3. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 4. Instytucja/placówka – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 5. Dyrektor – osoba (lub podmiot), która w strukturze organizacyjnej jednostki, która jest uprawniona do podejmowania decyzji.
 6. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 7. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie jednostki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 8. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

 Rozdział III Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka.

 1. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko ustalone w placówce.
 5. Rekrutacja pracowników Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu.

 

 

Rozdział IV Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że małoletni doświadcza krzywdzenia. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

W przypadku powzięcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.

 1. Po uzyskaniu informacji, dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Wyznaczona przez dyrektora osoba sporządza opis sytuacji małoletniego w jednostce i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, pracownikami jednostki oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 3. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
 4. podjęcia przez Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 5. wsparcia, jakie zaoferuje dziecku Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi,
 6. skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 7. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: dyrektor oraz inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub o krzywdzonym dziecku.
 8. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.
 9. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 10. Zespół, o którym mowa, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
 11. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
 12. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).

 

Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone –informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.

Wszyscy pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział V Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych małoletnich

 1. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  1. pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 1. Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci stanowią Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów.
 2. Pracownikowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Upublicznienie przez pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. W celu uzyskania zgody, o której mowa wyżej, pracownik może skontaktować się z opiekunem dziecka, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku dziecka i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie YouTube w celach promocyjnych lub na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

Rozdział VI LZasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

 1. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych stanowią Załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.
 2. Na terenie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika.
 3. W przypadku gdy dostęp do Internetu realizowany jest pod nadzorem pracownika jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z Internetu w czasie zajęć.
 4. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu przeprowadza z dziećmi cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach.

 

Rozdział VII Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 1. Dyrektor wyznacza Panią Monikę Urbaniak na osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Standardów.
 4. Ankieta monitorująca stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Standardów.
 5. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi.
 6. Dyrektor na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

Rozdział VIII Przepisy końcowe

 1. Niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Standarów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi lub poprzez przesłanie tekstu Standardów pracownikom i rodzicom dzieci drogą elektroniczną, oraz zamieszczenie na stronie internetowej i BIP.
 3. Wersja skrócona Standardów do wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi stanowi załącznik nr 10 do niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich.

 

Załączniki do Standardów Ochrony Małoletnich

 • Załącznik nr 1 – Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników
 • Załącznik nr 2 – Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko
 • Załącznik nr 3 – Karta interwencji
 • Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci
 • Załącznik nr 5 – Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych
 • Załącznik nr 6 – Ankieta monitorująca
 • Załącznik nt 7  – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem
 • Załącznik nr 9 – Rejestr interwencji i zgłoszeń
 • Załącznik nr 10 – Skrócona Wersja Standardów z przeznaczeniem do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

STYLE SWITCHER

Accent Color

Side Bars

Header Style

Footer Style

Footer Content